สถานที่จัดงานประชุมวิชาการงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 “Built Environment Research Associates Conference, BERAC 9, 2018”

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตแผนที่

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
Copyright © 2010 . BERAC. All right
s reserved