สถานที่จัดงานประชุมวิชาการงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 “Built Environment Research Associates Conference, BERAC 8, 2017”

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตแผนที่

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
Copyright © 2010 . BERAC. All right
s reserved