กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2560

กำหนดการ การดำเนินการ
วันที่ 1 มกราคม 2560 เปิดรับบทคัดย่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2560 ปิดรับบทคัดย่อ (บทความ และ โปสเตอร์)
วันที่ 27 มีนาคม 2560 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (บทความ) และ บทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์์
วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบบทความ
วันที่ 18 เมษายน 2560 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์์์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์และบทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์ และให้ผู้เขียนแก้ไข
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์และบทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์ ที่แกไขแล้ว
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 แจ้งผลพิจารณาบทความและบทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 นำเสนอผลงานประชุมวิชาการ
  กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2560
  ตารางการนำเสนอบทความ

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
Copyright © 2010 . BERAC. All rights reserved