กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2561

กำหนดการ การดำเนินการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เปิดรับบทคัดย่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2561 ปิดรับบทคัดย่อ (บทความ และ โปสเตอร์)
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (บทความ) และ บทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์
วันที่ 31 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบบทความ
วันที่ 18 เมษายน 2561 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์และบทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์ และให้ผู้เขียนแก้ไข
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์และบทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์ ที่แกไขแล้ว
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 แจ้งผลพิจารณาบทความและบทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 นำเสนอผลงานประชุมวิชาการ
 
 

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
Copyright © 2010 . BERAC. All rights reserved